697-073-252INFORMACJE
ZAMÓWIENIA

lub pod numerem stacjonarnym (17) 770 73 42
» Regulamin

Regulamin

www.shan.com.pl
Regulamin zakupów sklepu internetowego
www.shan.com.pl
(obowiązuje od 25.12.2014)
Data publikacji: 25.12.2014 Regulamin zakupów sklepu internetowego www.shan.com.pl
I. Definicje
Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą
prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową.
Sprzedawca – każdy pracownik zatrudniony w Sklepie Internetowym www.shan.com.pl Polska, działający
w jego imieniu i na jego rzecz
Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy www.shan.com.pl jest własnością firmy FPHU MAZAK z siedzibą w  Głogowie  (36-060) przy ul. Wojska Polskiego 28, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem 6756H. Shan.com.pl posiada następujące dane kontaktowe - nr telefonu: 177707342 oraz adres e-mail: info@shan.com.pl; kontakt pisemny na adres: FPHU MAZAK z siedzibą w  Głogowie  (36-060) przy ul. Wojska Polskiego 28.
Sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest  pod adresem  FPHU MAZAK z siedzibą w  Głogowie  (36-060) przy ul. Wojska Polskiego 28
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów lub usług zawarta pomiędzy sklepem
internetowym www.shan.com.pl ., a konsumentem bądź przedsiębiorcą
Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U.
z 2014 r. poz 827)
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
II. Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.shan.com.pl  i jest dostępny po adresem: http://www.www.shan.com.pl.pl/generalterms.
2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną. Data jego publikacji oznacza, że prezentowana wersja ma zastosowanie dla
zamówień złożonych od tego dnia, do momentu jego ponownej aktualizacji. Każdorazowo
realizacja zamówienia oraz usług posprzedażnych, będzie odbywała się na podstawie wersji
regulaminu, która obowiązywała w dniu złożenia zamówienia.
3. Niniejszy regulamin określa m.in. zasady rejestracji i korzystania z konta klienta, warunki i
zasady składania zamówień oraz ich realizacji, a także zasady składania i realizacji reklamacji, w
tym prawo odstąpienia od umowy ( tylko dla Konsumentów).
4. Korzystanie ze sklepu internetowego www.shan.com.pl Polska możliwe jest pod warunkiem spełnienia
przez system teleinformatyczny Klienta co najmniej następujących wymagań technicznych:
 aktualna wersja przeglądarki (wspierane przeglądarki: Internet Explorer w wersji 6.0 lub
nowszej, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari – tylko aktualne wersje przeglądarek ze stron
producentów dla systemu Windows) z włączoną obsługą Java Script i Cookies
 minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 własny dostęp klienta stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do
Internetu
5. Strony internetowe Sklepu, wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z serwisów internetowych
sklepu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci
urządzenia.
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które firma www.shan.com.pl wykorzystuje do identyfikacji
użytkowników odwiedzających stronę internetową sklepu, a tym samym usprawnienia Regulamin zakupów sklepu internetowego www.shan.com.pl
dokonywania zakupów. W ten sposób działa na przykład funkcja „Koszyka” i jego możliwość
„zapamiętywania”. Pliki cookie są zapisywane przez przeglądarkę na twardym dysku tylko na
czas danej sesji, zajmują niewielką ilość miejsca i nie wpływają negatywnie na pracę komputera.
Pliki cookie nie zawierają informacji dotyczących danej osoby. Większość przeglądarek
internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Zapisane i tymczasowe pliki cookie można
niezależnie od siebie odrzucić lub zaakceptować, korzystając z ustawień bezpieczeństwa. Po
dezaktywacji plików cookie niektóre elementy na stronie www.shan.com.pl będą niedostępne, a pewne
strony internetowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo.
Bez wyraźnej zgody użytkownika firma www.shan.com.pl nie łączy danych osobowych (imię, adres itd.) z
danymi zapisanymi w używanych przez siebie plikach cookie. Aby móc korzystać z funkcji
koszyka, należy zaakceptować pliki cookie (tymczasowe/trwałe)!
Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw.
„web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons
pozwalają na otrzymanie informacji t takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na
który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony,
czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu
oceny efektywności naszych reklam.
6. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdej chwili za pośrednictwem
zakładki „regulamin” na stronie www.www.shan.com.pl.pl, a także pobrać go w formie pliku PDF i
wydrukować.
7. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. W celu skorzystania z zakupów w Sklepie Internetowym można zarejestrować się w ramach
serwisu, jednak nie jest to warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia.
A) Klient zarejestrowany:
 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, który
udostępniany jest na jednej z podstron Sklepu
 Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia
oraz zaakceptowanie warunków regulaminu, a także w przypadku klienta będącego
konsumentem, złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z prawem odstąpienia od umowy
B) Klient niezarejestrowany:
Bez rejestracji należy podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia oraz
zaakceptować warunki regulaminu, a także w przypadku klienta będącego konsumentem, złożyć
oświadczenie o zapoznaniu się z prawem odstąpienia od umowy
2. W przypadku, gdy Klient:
 w trakcie rejestracji bądź składania zamówienia podał dane niezgodne z prawdą lub
nieaktualne, które wprowadzają w błąd albo naruszają prawa osób trzecich,
 dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób
trzecich – w tym innych Klientów Sklepu Internetowego bądź jego Pracowników,
 dopuścił się innego zachowania, które jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub
ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię www.shan.com.pl Polska oraz
jego pracowników
 dostarczył lub przekazał treści zabronionych przez przepisy prawa
 korzystał ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie Regulamin zakupów sklepu internetowego www.shan.com.pl
 korzystał ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla samego Sklepu
 korzystał z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego nie tylko w
zakresie własnego użytku, w szczególności naruszył prawa autorskich Sklepu,
 korzystał ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium RP prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami
korzystania z sieci Internet
Sklep Internetowy jest uprawniony do wezwania Klienta do zaprzestania w/w naruszeń, a w
przypadku ponawiających się naruszeń może pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu
Sprzedawcy.
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. Treść strony internetowej www.shan.com.pl( w szczególności ceny i opisy) i jej wszystkich
podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71
Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych
tam produktów. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one
dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
2. Sprzedający odpowiada jedynie za ceny i opisy produktów zamieszczone na jego stronie
www.shan.com.pl . Ceny i opisy zamieszczone na stronach administrowanych przez inne,
niezależne od Sprzedającego podmioty, jak np. porównywarki cenowe itp. wymagają
każdorazowo weryfikacji z oryginalną, aktualną treścią strony Sprzedającego.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w zależności od sposobu
składania zamówienia.
4. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną
zdolność do czynności prawnych. To samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób
prawnych. Osoba składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną
jednostką organizacyjną oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. Jeżeli
pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli
osoba składająca zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy
poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu tego, co otrzymała
od Sprzedającego, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedający poniesie przez to, że
przyjmie zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.
5. Zawarcie umowy sprzedaży możliwe jest poprzez stronę internetową Sklepu ,
mailowo, pocztą,.
A) Złożenie zamówienia przez stronę internetową Sklepu:
W celu dokonania zamówienia Klient powinien dodać produkty, które zamierza zamówić do
koszyka, a następnie postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami, na kolejnych
podstronach.
UWAGA: Podanie NIP-u firmy bądź NIP-u jednoosobowej działalności gospodarczej w procesie
składania zamówienia oznacza chęć dokonania zamówienia jako przedsiębiorca.
Edycja danych osobowych, adresu doręczenia, czy zamawianych produktów, po złożeniu
zamówienia,możliwa jest tylko poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Modyfikacja tych
danych może wiązać się z dodatkowymi opłatami, w zależności od tego, na jakim etapie realizacji
znajduje się zamówienie. Regulamin zakupów sklepu internetowego www.shan.com.pl
O wszelkich szczegółach Klient zostanie poinformowany przez pracownika Działu Obsługi
Klienta.
Ewentualny koszt zostanie pobrany w formie przelewu na konto www.shan.com.pl, po uprzednim
wyrażeniu zgody przez Klienta.
Po wprowadzeniu swoich danych oraz dodaniu zamawianych produktów do koszyka, na ostatniej
stronie z podsumowaniem zamówienia pojawią się następujące informacje:
 wybrana forma płatności
 nazwa oraz główne cechy każdego zamawianego towaru/usługi
 cena jednostkowa z VAT każdego zamawianego towaru/usługi
 łączny koszt dostawy
 całkowita suma zamówienia
 szacunkowe koszty zwrotu ( dotyczy tylko Konsumentów)
 przewidywany czas realizacji zamówienia
Zanim Klient złoży zamówienie ma możliwość wyrażenia zgody na przekazanie jego adresu email
do serwisu Ceneo.pl oraz Opineo.pl – celem wyrażenia opinii o Sklepie Internetowym
www.shan.com.pl . oraz zamawianych produktach czy usługach. Zgoda wyrażana jest w
formie zaznaczenia odpowiedniej kratki.
W celu skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z
regulaminem i jego akceptacja oraz, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z polityką prywatności  i potwierdzenie powyższych poprzez zaznaczenie odpowiedniej kratki.
Gdy Klientem jest Konsument należy potwierdzić zapoznanie się z pouczeniem o prawie
odstąpienia od umowy (przy składaniu zamówienia).
Ostateczne oświadczenie woli, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży
następuje poprzez Kliknięcie przycisku: „Zamawiam i płacę”.
B) Złożenie zamówienia mailowo,
 mailowo pod adresem: info@shan.com.pl
Klient powinien podać swoje dane osobowe oraz wybrać produkt, który zamierza zamówić.
W przypadku Konsumentów niezależnie od formy kontaktu z Działem Obsługi Klienta, przed
złożeniem zamówienia Sprzedawca poinformuje co najmniej o:
 oznaczeniu przedsiębiorcy
 głównych cechach towaru/ usługi
 łącznej cenie zamówienia
 zamówieniu, które pociąga za sobą obowiązek zapłaty Regulamin zakupów sklepu internetowego www.shan.com.pl
 prawie odstąpienia od umowy
 miejscu, gdzie można zapoznać się z regulaminem,
 miejscu, gdzie można zapoznać się z szczegółowymi warunkami odstąpienia od umowy –
dotyczy tylko Konsumentów
Ze względu na właściwości techniczne niektórych środków komunikacji ( telefon, e-mail, chat,poczta), a w szczególności ograniczoną możliwość przekazania wszystkich informacji, za zgodą
Konsumenta pozostałe informacje zostaną utrwalone i przekazane za pośrednictwem
wiadomości e-mail, na adres podany w procesie składania zamówienia.
Na podstawie art. 84 KC, jeśli strona internetowa Sklepu lub potwierdzenie zamówienia zawierają istotne błędy (definiowane jako takie, że gdyby sprzedający nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści) dotyczące treści umowy, w szczególności w zakresie ceny, a Klient o błędzie wiedział lub mógł z łatwością błąd zauważyć, Sprzedający może uchylić się od skutków czynności prawnej. W tym przypadku Strony dokonują zwrotu wszystkiego tego co świadczyły sobie w wykonaniu umowy.
V. Dostawa i szkody transportowe
A) Dostawa
1. Sklep realizuje wyłącznie te zamówienia, dla których wskazanym przez Klienta miejscem
dostawy jest terytorium Rzeczypospolitej Polski,
2. Koszty dostawy na terenie Polski będą naliczane oddzielnie i są kwotowo podawane w
momencie składania zamówienia; orientacyjne koszty dostawy są określone w tabeli "Koszty
dostawy" umieszczonej na stronie www.shan.com.pl., a ich dokładne naliczenie następuje
w procesie składania zamówienia,
3. Miejscem spełnienia świadczenia-dostawy – jest miejsce wskazane przez Klienta w
zamówieniu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie adresu,
4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firm przewozowych
5. Towar dostarczany jest pod wskazany adres,
chyba, że wyraźnie pisemnie (mailem ) uzgodniono inaczej.
6. W celu usprawnienia realizacji zamówienia przy formie płatności, jaką jest przedpłata (przelew bankowy lub przekaz pocztowy), wpłata powinna nastąpić dokładnie w kwocie zgodnej z kwotą zamówienia, a ponadto zawierać dokładny numer zamówienia (uzyskany drogą mailową lub numer klienta bądź Nick allegro
7. Jeżeli Klient jako formę płatności wybrał przedpłatę i nie uiścił jej na rachunek Sprzedającego w ustalonej kwocie, w rozsądnym terminie(7 dni), umowa (zamówienie i jego potwierdzenie) przestaje obowiązywać - w takim przypadku konieczne jest ponowne złożenie zamówienia. Przed
anulowaniem zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Klientem celem ustalenia terminu
zapłaty bądź potwierdzenia anulowania zamówienia.
Jeśli Klient uiścił przedpłatę z opóźnieniem, Sprzedający może zrealizować pierwotne
zamówienie, przy czym obowiązującym terminem dostawy jest termin realizacji zamówienia
widniejący na stronie internetowej Sklepu w dniu wpływu przedpłaty na rachunek Sprzedającego.
8. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania paczki do wysyłki oraz dostarczenia produktu do Klienta. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. W przypadku towarów ze statusem: w magazynie, standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych. W szczególnych przypadkach, termin ten może ulec nieznacznemu wydłużeniu. Termin ten jest liczony od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem. Dla płatności kartą kredytową oraz przelewem – powyższy termin liczony jest od momentu wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy, a w przypadku sprzedaży ratalnej, po otrzymaniu przez Sklep pozytywnej decyzji kredytowej.
9. Dostępność towarów i orientacyjne terminy realizacji zamówienia ustalane są na podstawie danych elektronicznej bazy, znajdującej się na stronie internetowej Sklepu. W przypadku towarów niedostępnych w magazynie w dniu złożenia zamówienia, termin ten może ulec wydłużeniu – nie więcej jednak niż łącznie do 30 dni – w przypadku opóźnienia w dostarczeniu towarów do magazynu Sprzedającego przez jego dostawców.
10. Dostawy są możliwe do wyczerpania zapasów. Jeżeli punktualnie złożone przez Klienta
zamówienie zostanie potwierdzone przez Sklep, a produkt nie jest dostępny z powodów
niezależnych od Sprzedającego lub został wycofany z produkcji, Sprzedający zaproponuje
Klientowi produkt porównywalny pod względem jakości i ceny z pierwotnie zamówionym
modelem. Klient nie jest zobowiązany do przyjęcia propozycji i może w takim wypadku odstąpić od umowy. Jeżeli Klient dokonał już wpłaty, Sprzedawca dokona zwrotu, w formie wskazanej przez Klienta.
11. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zwłoki w dostawie lub jej
niezrealizowania na zasadach ogólnych, przy czym staranność realizacji powyższych
obowiązków będzie oceniana z uwzględnieniem specyfiki obrotu internetowego, w szczególności,co do możliwości jednoczesnego złożenia zamówienia przez nieograniczoną liczbę Klientów, co wykroczy poza fizyczne możliwości ich realizacji przez Sprzedającego.
B) Szkody transportowe
1. Jeżeli odebrana przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas transportu czy została spowodowana przez Klienta po odbiorze towaru, powinien on sporządzić z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki,który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu. Bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w tym protokole stan opakowania oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w spowodowaniu szkody. Prawidłowe sporządzenie w/w raportu znacznie przyspieszy ustalenie, w którym momencie powstała szkoda.
2. W protokole szkody transportowej daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania
raportu powinny być takie same. W uwagach Klient powinien uwzględnić zgodnie ze stanem
faktycznym, zapakowanie sprzętu w oryginalny karton producenta z wypełniaczami oraz karton zewnętrzny wypełniony woreczkami dystansowymi z powietrzem. Jeżeli towar został dostarczony na palecie, bardzo ważne jest, aby taką informację w raporcie szkody również umieścić. W przypadku, gdy protokół szkody nie zostanie w ogóle sporządzony, bądź zostanie spisany niepoprawnie, daty będą rozbieżne, protokół będzie niekompletny, Klient pominie w nim ważne informacje dotyczące stanu opakowania zewnętrznego itp. ustalenie, w którym momencie Regulamin zakupów sklepu internetowego www.shan.com.pl
powstała szkoda, może być utrudnione. W takiej sytuacji Sprzedający będzie rozpatrywał
reklamację indywidualnie i może uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę spowodowaną
przez Klienta. Dodatkowo rozpatrzenie reklamacji może zostać opóźnione oraz może zwiększyć się ryzyko nabycia uszkodzonego produktu w takim stanie, w jakim Klient go otrzymał.
Prawidłowo sporządzony protokół szkody, znacznie usprawni ustalenie momentu powstania
szkody oraz złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym w przypadku uznania
reklamacji, przyspieszy wysyłkę nowego towaru do Klienta lub zwrot należności.
Po spisaniu raportu szkody należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Reklamacji pod
adresem: info@ shan.com.pl
3. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest,aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę pod adresem: info@ shan.com.pl
4. W przypadku odbioru produktów z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami, Klient powinien zgłosić je niezwłocznie przewoźnikowi i jednocześnie niezwłocznie skontaktować się z Działem Reklamacji pod adresem reklamacje@www.shan.com.pl. info@shan.com.pl lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu, do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedający.
VI. Ceny i formy płatności
1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego, co nie dotyczy
ustawowych wyjątków od tej reguły.
Sprzedawca oferuje następujące formy płatności:
 za pobraniem (płatność gotówką pobierana jest w chwili dostawy towaru)
 przelew bankowy, na konto Sprzedawcy (87 1140 2004 0000 3302 7441 1941) – płatność
pobierana jest przez bank w chwili dokonywania przelewu
 płatnością w systemie payu i paypal (płatność pobierana jest w chwili dokonania przelewu)
3. W przypadku opłaty za pobraniem naliczone są dodatkowe opłaty, których wysokość lub
sposób ich obliczenia znajduje się w tabeli umieszczonej na stronie internetowej Sklepu, którą
można odnaleźć pod adresem: www.shan.com.pl.
4. Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon lub  faktura VAT, która zostanie wysłana klientowi wraz z zamówionym towarem. Faktura stanowi potwierdzenie sprzedaży oraz dowód własności, i na jej podstawie Klient może składać reklamacje.
5. Każda forma płatności będąca przedpłatą ( przelew, karta kredytowa) jest zaliczką na poczet zamówienia. Regulamin zakupów sklepu internetowego www.shan.com.pl
VII. Prawo własności
1. Zamówiony towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu dokonania zapłaty za
towar przez Klienta.
2. Przed przeniesieniem własności nie zezwala się na dalsze zbycie, wynajem, zastawienie,
przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przerabianie oraz na inne
rozporządzenia i dokonywanie zmian w towarze bez wyraźnego zezwolenia Sprzedającego.
VIII. 14-dniowe Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy tylko Konsumentów)
A) Informacje ogólne
Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny,na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle stosowne oświadczenie.
Formy w jakich może złożyć oświadczenie, są następujące:
 mailem pod adresem: info@ shan.com.pl
 pocztą pod adresem: FPHU MAZAK z siedzibą w  Głogowie  (36-060) przy ul. Wojska Polskiego 28
Jeżeli Konsument odstąpi od umowy w formie elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie
potwierdzi otrzymanie takiego oświadczenia, wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną. W tej wiadomości Konsument otrzyma formularz zwrotu wraz przypisanym numerem RMA. Prosimy o jego wydrukowanie oraz dołączenie do zwracanego towaru, co znacznie ułatwi zidentyfikowanie odesłanej przez Konsumenta przesyłki oraz przyspieszy zakończenie procedury dotyczącej prawa odstąpienia od umowy.
Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od momentu złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli Konsument odeśle
zwracany towar przed upływem tego terminu. Należy go przesłać na adres:
FPHU MAZAK z siedzibą w  Głogowie  (36-060) przy ul. Wojska Polskiego 28
B) Skutki odstąpienia od umowy:
Sprzedawca udzieli informacji o szacunkowych kosztach zwrotu dla każdego towaru.
W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie koszty, łącznie z kosztem
dostawy (z wyjątkiem dodatkowych płatności wynikających z wybranego przez Konsumenta
sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru, oferowanego
przez Sprzedawcę) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Regulamin zakupów sklepu internetowego www.shan.com.pl
Zwracany towar należy zwrócić w stanie niezmienionym. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Konsument powinien zwrócić towar w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu producenta(łącznie ze styropianem). Tylko taki sposób zapakowania minimalizuje ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu. Oryginalne
opakowanie producenta często stanowi integralną część fabrycznie nowego sprzętu, podobnie
jak instrukcja i karta gwarancyjna.
W celu dodatkowego zabezpieczenia towaru na czas transportu, a tym samym zmniejszenia
ryzyka uszkodzenia przesyłki Konsument powinien niezależnie od oryginalnego opakowania
producenta (w którym został dostarczony) dodatkowo zabezpieczyć odsyłany towar. W
szczególności należy pamiętać, aby przy zwrocie towarów paletowych, zabezpieczyć go na
palecie, na której został dostarczony.
W przypadku zwrotu towaru bez jego integralnych elementów, Sprzedawca jest uprawniony do odszkodowania, którego wysokość jest uzależniona od wartości o jaką integralna część obniża wartość towaru.
Konsument ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za utratę towaru lub jego
uszkodzenie podczas transportu. W czasie biegu terminu 14 dni na odstąpienie od umowy
Konsument powinien zadbać szczególnie o to, aby stan towaru nie uległ pogorszeniu, a w
szczególności nie powinien dokonywać zmian wykraczających poza czynności, mające na celu
stwierdzenie cech, charakteru i funkcjonowania rzeczy, np. usunięcie plomby (co dodatkowo
prowadzi do utraty gwarancji producenta), numeru seryjnego lub innych zabezpieczeń jak folii
ochronnej (której zdjęcie nie zawsze jest konieczne do zapoznania się z produktem), a także
rejestrowanie produktu na stronie producenta, z czym wiąże się uzyskanie dodatkowych
świadczeń, o ile nie jest niezbędne dla sprawdzenia towaru.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz na podstawie art.106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535, z późn. zm ) Konsument wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz faktur korygujących drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres mailowy. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Konsument otrzymuje od Sprzedawcy fakturę korygującą (oryginał i kopię). Prosimy o odesłanie podpisanej kopii faktury korygującej do Sprzedawcy.
Jeżeli stan lub jakość towaru ulegnie pogorszeniu i jego wartość ulegnie zmniejszeniu, i zmiany te będą wykraczały poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,bądź towar zaginie, Sprzedający ma prawo wystąpić o zwrot wartości towaru lub o odszkodowanie za jego częściowe pogorszenie.
Stronom przysługuje prawo zatrzymania, o którym mowa w art. 496 Kodeksu Cywilnego, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o jego zwrot.
Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób dokonania zwrotu. Żaden ze sposobów zwrotu nie powoduje powstania żadnych dodatkowych kosztów po stronie Konsumenta.
Zwrot płatności nastąpi w ciągu 14-dni od skutecznego dostarczenia do Sprzedawcy,
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem
płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej
odesłania. Jeżeli Klient poda nieprawidłowy numer konta, termin na zwrot ulega przedłużeniu Regulamin zakupów sklepu internetowego www.shan.com.pl
W sytuacji, gdy Konsument otrzyma wadliwy towar i nie jest to uszkodzenie mechaniczne
spowodowane przez Konsumenta, Sprzedawca poprzez wysłanie współpracującej z nim firmy
kurierskiej odbierze ten towar na własny koszt.
C) Prawo odstąpienia nie przysługuje dla towarów:
 które są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;
 które są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte,
można zwrócić ich ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 które, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 które są nagraniami dźwiękowymi lub wizualne albo programami komputerowymi
dostarczanymi w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu
IX. Rękojmia
1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art.
556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
2. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili wydania rzeczy Konsumentowi..
3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
4. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego rozwiązania żądać
a. wymiany rzeczy na wolną od wad
b. usunięcia wady
Chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta
jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość
rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę
niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
5. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
b. żądać usunięcia wady Regulamin zakupów sklepu internetowego www.shan.com.pl
6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w
rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
9. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od
Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad
lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów
przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części
kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt
Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj
rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie
utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym
rzecz się znajduje.
11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 9.
12. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy
na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
13. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny
b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy
c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad
d. żądania usunięcia wady
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie
Konsumenta.
14. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi
15. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad
przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed
upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
16. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu
rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu,
ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje
się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z
tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd
zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
17. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu
rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił. Regulamin zakupów sklepu internetowego www.shan.com.pl
Definicje:
Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi
zmianami.
Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
Sprzedający – www.shan.com.pl .
Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
A. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
B. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
C. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu
umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
D. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
E. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały
wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi
odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od
Sprzedającego;
F. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez
umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia
odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał
ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest
obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu
XIII. Ochrona danych osobowych
1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie
przez firmę  ., FPHU MAZAK z siedzibą w  Głogowie  (36-060) przy ul. Wojska Polskiego 28,
danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia i na stronie rejestracyjnej
www.www.shan.com.pl.pl, zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z roku 1997 z późn. zm), w celach, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 (jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy) i art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy. Regulamin zakupów sklepu internetowego www.shan.com.pl
2. W sklepie internetowym www.shan.com.pl  stosowany jest system analizy sieciowej Gogle Analitics. Ma on na celu tworzenie profilów użytkowników pod pseudonimem. W tym celu system Google Analitics stosuje pliki typu cookies. Jego zadaniem jest ocena korzystania witryny przez użytkownika i poprawienie jakości funkcjonowania strony.
3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą
wymienioną w ust. 1. Kupującemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich
poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) przez www.shan.com.pl .
4. Szczegółowe uregulowania, informacje i pouczenia związane z ochroną danych osobowych
Klienta znajdują na stronie internetowej Sklepu i są dostępne na stronie www.shan.com.pl.
XIV. Sądy polubowne
Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów
znajdują się pod adresem www.shan.com.pl. Znajduje się tam poradnik, których można pobrać w formacie PDF. Poradnik został opracowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów – Departament Inspekcji Handlowej oraz Departament Polityki Konsumenckiej Europejskie Centrum Konsumenckie ECK Polska.
XV. Postanowienia końcowe:
1. W przypadku zawierania i realizacji umów obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów, które mogą powstać pomiędzy Sklepem, a
Konsumentem, w rozumieniu art. 22 [1] KC, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z
postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów, które mogą powstać pomiędzy Sklepem, a Klientem,
który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] KC, zostaje poddane sądowi właściwemu ze
względu na siedzibę Sklepu Internetowego Www.shan.com.pl .+
XVI. Pozostałe klauzule
1. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest nieskuteczne, pozostałe ustalenia umowy
zachowują swoją skuteczność.
2. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym zobowiązuje Sklep do przyjęcia zużytego sprzętu
(towar tego samego rodzaju co zakupiony w naszym sklepie oraz w takiej samej ilości) od
naszych Klientów. Klient może odesłać sprzęt na własny koszt na adres Sklepu po uprzednim
poinformowaniu nas o tym telefonicznie lub mailowo. Mogą Państwo zwrócić się także do Urzędu Gminy lub Miasta o podanie placówki w Państwa okolicy, która zajmuje się bezpłatnym recyclingiem zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Ponadto informacje takie znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Przejdź do strony głównej